Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Świetlica

Sala świetlicy dostosowana jest do potrzeb dzieci młodszych i nieco starszych.
Zgodnie z oczekiwaniami rodziców czynna jest codziennie od godz. 7.15 do godz. 16.30

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:

   1. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej” opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8. 
   2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
   3. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.
   4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy.
   5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko musza być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
   6. Wszelkie odstępstwa od godzin przyjmowania i wydawania dzieci, rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają telefonicznie.
   7. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe.
   8. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy.
   9. Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu Cywilnego osoby powyżej 13 roku życia).
   10. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy , zwłaszcza po raz pierwszy, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości ( w przypadku ucznia do 13 roku r. ż. legitymację szkolną) i na żądanie wychowawców świetlicy okazać go.
   11. Wychowawca/ nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
   12. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), innych uprawnionych osób, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.
   13. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), innej upoważnionej osoby lub policji, wychowawca/nauczyciel świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
    Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:

a) uczniowie stosują się do uwag i wskazówek wychowawców;
b) nie opuszczają samowolnie świetlicy;
c) nie biegają i nie krzyczą;
d) pomagają sobie wzajemnie;
e) nie popychają innych, nie przezywają, nie biją;
f) w czasie odrabiania lekcji nie rozmawiają;
g) szanują mienie szkoły;
h) nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek;
i) ubrania i buty zostawiają w szatni;
j)sprzątają po sobie, zabawki i gry odnoszą na miejsce;