Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Samorząd Uczniowski

 Główne zadania Samorządu Uczniowskiego:
 
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych;
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym- współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły;
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły;
4. Organizowanie działalności kulturalno- oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
5. Przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia;
6. Przedstawienie opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły;
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 
Przewodniczący: Aleksander Kostanek kl. VIIIa
Zastepca: Klaudia Zięba z kl. VIIIa
Skarbnik: Mateusz Kosylak z kl. IIIB
 
W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele- opiekunowie: pani Agata Zielińska i pani Agata Tkaczyk.