Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Biblioteka

Regulamin korzystania z biblioteki:

1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalonych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły;
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele pracownicy szkoły i rodzice;
3. Można wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko;
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu;
5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej przedłużenie;
6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do czasu wyjaśnienia sytuacji;
7. Czytelnikowi nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego;
8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie wolno pożyczać innym osobom;
9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne, zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi;
10. Zbiory specjalne ( np. programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom;
11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zagłuszać ciszę;
12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( lub innego dokumentu) należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem;
13. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki należy zwrócić do szkolnej biblioteki. Każdy uczeń kończący szkołę zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenia z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę;
14. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza;
15. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8. W przypadku niezwrócenia książek i innych wypożyczonych materiałów, dokonania kradzieży przez użytkownika, szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów ( sąd, policja);

Biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie zarejestrowanych jest 386 czytelników. W roku szkolnym 2017/ 2018 ze zbiorów książkowych biblioteki korzystano w semestrze 911 razy, a w całym roku szkolnym 1928 razy. W II semestrze zarejestrowanych zostało 920 wypożyczeń, a z czytelni skorzystało 299 osób. W rankingu czytelnictwa jak co roku wyłonione zostały najlepsze klasy oraz najlepsi czytelnicy.

W klasach I- III:

I miejsce zajęła klasa IIIa;
II miejsce klasa IIIb;
III miejsce- klasa IIa

W klasach IV- VI:

I miejsce zajęła klasa IVa
II miejsce klasa VIb
III miejsce- klasa IVb

 Najlepsi czytelnicy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Byli to: Zosia Piechna, Jakub Bedka, Kalina Grzyb, Roksana Wujek, Franciszek Jabłoński, Angelika Chmal.